ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Công tác dân vận là chiến lược và đường lối cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công tác này: “…Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày nay, công tác dân vận trở thành nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn bó mật thiết với chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, trong Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề cập đến vấn đề đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

sach moi

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Nhằm giúp cho các cán bộ, Đảng viên tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; các quy định của Đảng về công tác tổ chức, hoạt động dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở;…Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:
“ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận;
Phần thứ hai. Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới đất nước;
Phần thứ ba. Bài học kinh nghiệm đúc kết từ công tác dân vận của Đảng;
Phần thứ tư. Giới thiệu một số mô hình thực hiện tốt công tác dân vận ở các địa phương trong cả nước;
Phần thứ năm. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;
Phần thứ sáu. Hỏi đáp về quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam về dân vận và công tác dân vận;
Phần thứ bảy. Tìm hiểu về công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
Phần thứ tám. Quy chế thi đua, khen thưởng trong công tác dân vận.
Phần thứ chín. Những quy định mới nhất về công tác tổ chức, hoạt động dân vận.