HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2013

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc điều hành, quản lý nhà nước đang được Đảng và Chính phủ đặt lên hàng đầu, Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thiện thể chế, nhất là các quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp chặt chẽ với kiểm toán nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ

thanh_tra_60403

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

được giao, đóng góp vào việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực.Vì vậy trong những năm, qua hang loạt các chính sách pháp luật đã được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực thanh tra như: Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư ngày 12/03/2013 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Quyết định 694/QĐ-TCHQ ngày 14/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan. Nghị định 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông Vận tải.Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Nghị định 39/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên : NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn cuốn sách :

Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra

Hướng dẫn mới nhất thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng & quy trình thanh tra tiếp công dân trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể & doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất : Chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ,phòng, chống tham nhũng

Phần thứ hai: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra

Phần thứ ba:Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn

Phần thứ tư:Luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn

Phần thứ năm:Quy trình thanh tra tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Phần thứ sáu : Các văn bản hướng dẫn thực về công tác thanh tra trong mọi lĩnh vực ngành nghề