HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

 HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

 lgdm_60873
Giá bìa:  335,000đ
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
 
Phần I. Luật Giáo dục và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;
 
Phần II. Chiến lược phát triển của ngành giáo dục – đào tạo;
 
Phần III. Công tác tổ chức hoạt động trong nhà trường;
 
Phần IV. Chất lượng tối thiểu, đánh giá, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường;
 
Phần V. Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí giáo dục và chính sách mới đối với giáo viên, học sinh;
 
Phần VI. Công tác thanh tra và xử phạt vi phạm trong ngành giáo dục – đào tạo.