HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC, QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONH LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua hoạt động Điện lực luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như : Luật điện lực.Luật sửa đổi, bổ sung bao gồm một số nội dung chính như: Bỏ quy định việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

download (1)

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC, QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONH LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN

Nội dung cuốn 2 sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. luật điện lực và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định mới nhất về giá điện

Phần thứ ba. Quy định mới về thị trường điện cạnh tranh

Phần thứ tư. Các quy định về quản lý tài chính trong ngành điện

Phần thứ năm. Quy định mới nhất về cung ứng, vận hành, phân phối nguồn điện

Phần thứ sáu. quy định về an toàn điện

Phần thứ bảy .Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, thủy điện