LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một số quy định của Luật còn bất cập, công tác phòng, chống tham nhũng còn có những hạn chế nhất định. Chỉ số cảm nhận tham nhũng của nước ta theo xếp hạng của một tổ chức quốc tế chưa có nhiều cải thiện.Vì vậy ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và được Quốc hội thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu giải trình, trách nhiệm của người giải trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình…

download

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Ngoài ra thời gian vừa qua, Chính phủ, thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã có nhiều văn bản quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chế độ quản lý, sử dụng tài sản, công khai minh bạch thu nhập trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.Nhằm thông tin kịp thời đến bạn đọc nhưng quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản sách :
“LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ .GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ,TỔ CHỨC & MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ”
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Chiến lược quốc gia và quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phần thứ ba. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức
Phần thứ tư. Quy định mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, bộ, ngành
Phần thứ năm. Chế độ khen thưởng, phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Phần thứ bảy. Luật thực hành chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tám. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tham nhũng, chống lãng phí
Sách có độ dày 464 trang.Gía phát hành 325,000 đ/ 1 cuốn