SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TRƯỜNG HỌC, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TRƯỜNG HỌC, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN

tt_40499

 

 

Giá bìa : 330,000đ

Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, Người cho rằng để mỗi con người trở thành một người thiện, một công dân tốt, có ích cho xã hội thì quá trình giáo dục có một ý nghĩa thật to lớn. Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi đến nhân dân cả nước mà quan trọng nhất là Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để giúp các cơ quan, đơn vị tìm hiểu các quy định trên, Nhà xuất bản Thời Đại xin giới thiệu cuốn sách:
“SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TRƯỜNG HỌC, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN”
(THEO LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2013)
Nội dung sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phần thứ hai: Nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, trường học, UBND xã, phường, thị trấn.
Phần thứ ba: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở.
Phần thứ tư: Cách thức xây dựng tủ sách pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, trường học, UBND xã, phường, thị trấn.
Đây là tài liệu rất thiết thực đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở, trường học… trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của bạn đọc để lần tái bản sau đạt chất lượng tốt hơn.