SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ, KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ, TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về quy hoạch và phát triển giao thông; Phần thứ hai. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về phát triển ngành nghề, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nong thon moi

Giá bìa : 325,000đ

Phần thứ ba. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về văn hóa, thông tin truyền thông và đào tạo nghề cho lao động; Phần thứ tư. Nội dung, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Phần thứ năm. Hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phần thứ sáu. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Phần thứ bảy. Công tác chỉ đạo và những quy định mới nhất về việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phần thứ tám. Cơ chế đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn; Phần thứ chín. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới. Sách dày 448 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn