bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2014 sửa đổi bổ sung

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2014 sửa đổi bổ sung

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự”.

nội dung cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2014 sửa đổi bổ sung gồm có

Chương 1: Điều khoản cơ bản

Chương 2: Hiệu lực bộ luật hình sự

Chương 3: Tội Phạm

Chương 4: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Chương 5: Hình phạt

Chương 6: Các biện pháp tư pháp

Chương 7: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án

Chương 8: Xóa án tích

Chương 9: Các tội phạm sở hữu

Chương 10: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội

Chương 11; Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Chương 12: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người

Chương 13: các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân

Chương 14: các tội xâm phạm sở hữu

Chương 15: các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình

Chương 16: các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chương 17: các tội phạm về môi trường

Chương 18: các tội phạm về ma túy

Chương 19: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công

Chương 20: các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Chương 21: các tội phạm về chức vụ

Chương 22: các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Chương 23: các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân

Chương 24: các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2014 sửa đổi bổ sung
bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự việt nam 2014 sửa đổi bổ sung gồm có 2 tập
giá bán: 740 000 đồng/2 tập

1. Khái niệm tội phạm, đồng phạm:
Bàn về khái niệm tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999
Sửa đổi khái niệm tội phạm trong BLHS hiện hành
Các khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm họ
Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và phạm tội có tổ chức
Một số vấn đề về “phạm tội có tổ chức”
Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm
Vấn đề tội phạm có tổ chức và TNHS pháp nhân trong sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999
Một số vấn đề về đồng phạm quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự
Vấn đề mặt chủ quan của đồng phạm
Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm
2. Cấu thành tội phạm:
Các dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm
Lý luận cấu thành tội phạm trong khoa học luật hình sự
Phân loại cấu thành tội phạm và một số vấn đề về trách nhiệm hình sự
Các dạng cấu thành tội phạm trong bộ luật hình sự
Phạm vi chủ thể của tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999 và một số vấn đề cần chú ý trong công tác điều tra hình sự
Các trường hợp phạm nhiều luật trong luật hình sự
Định tội danh trong trường hợp một hành vi thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm
Pháp nhân có thể là chủ thể của tội phạm hay không?
Lỗi cố ý gián tiếp và tội có cấu thành hình thức
Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi
3. Trách nhiệm hình sự:
Phân hóa TNHS – Một số vấn đề lý luận cơ bản
Về trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
Một số vấn đề phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
4. Thời hiệu truy cứu TNHS, miễn TNHS:
Về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự
Một số vấn đề về thời hiệu truy cứu TNHS và cách tính thời hiệu truy cứu TNHS trong một số trường hợp cụ thể
Về chế định miễn trách nhiệm hình sự
Hậu quả của việc áp dụng miễn TNHS: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật
Phân biệt miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt
Các trường hợp loại trừ TNHS liên quan đến nhân thân người phạm tội
5. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự:
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập!
Bàn về độ tuổi chịu TNHS của người chưa thành niên
Bộ Luật hình sự hiện hành mâu thuẫn trong quy định tuổi chịu TNHS và người đã thành niên
Thế nào là người già?
Nên thống nhất từ 60 là già
6. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Bàn về mối quan hệ giữa cấu thành tội phạm và tình tiết tăng nặng TNHS
Các tình tiết tăng nặng TNHS: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Bàn về tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội nhiều lần” quy định trong Luật hình sự Việt Nam
Các tình tiết tăng nặng TNHS phản ánh cách thức thực hiện tội phạm và một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Bàn về tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm g khoản 1 điều 46 BLHS
Một số vấn đề về tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”
Về ảnh hưởng của các tình tiết giảm nhẹ trong việc quyết định hình phạt
Nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có được coi là tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Khoản 2 Điều 46 BLHS hay không?
7. Các tình tiết phạm tội:
Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết Phạm tội đối với trẻ em
Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết “tự thú” và “đầu thú” trong thực tiễn xét xử
Bàn về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong Bộ luật hình sự
Tình tiết định tội “Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”
8. Định tội danh và hình phạt:
Chính sách xử lý tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam
Hai ý kiến về quyết định hình phạt trong Bộ luật hình sự
Vấn đề xác định và chuyển hóa tội danh nặng hơn, nhẹ hơn và ngược lại
Xung đột quan điểm trong việc xác định tội danh
Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của Tòa án
Toà án cấp phúc thẩm áp dụng Điều khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn
Một số vấn đề áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự khi quyết định hình phạt tù đối với người phạm tội
Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Chế định miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam
Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự
Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam
Điểm mới trong bộ luật hình sự năm 1999 về hình phạt bổ sung
Vấn đề tổng hợp hình phạt tù với hình phạt cải tạo không giam giữ
Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam
Một số vấn đề về “tổng hợp hình phạt tù với án treo”
Về cách tính thời gian thử thách của án treo
Thực tiễn thi hành Nghị định 61/2000/NĐ-CP đối với người được hưởng án treo
Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình
Nguyên lý của việc bỏ hay giữ hình phạt tử hình
Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự năm 1999
Trong pháp luật bảo lãnh khác bảo lĩnh ra sao?
9. Quy định đối với người chưa thành niên:
Khái niệm người chưa thành niên và khái niệm tội phạm do người chưa thành niên gây ra – cơ sở có tính pháp lí quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm và xử lí người chưa thành niên phạm tội
Hoàn thiện những quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
Cần sửa đổi, bổ sung quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội
Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
10. Hoàn thiện Bộ Luật hình sự:
Một số vấn đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 1999
Những vấn đề cần hướng dẫn thêm khi thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội
Đổi mới chính sách hình sự – định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999
Luật hình sự Việt Nam – Sự phát triển trong 20 năm đổi mới và các định hướng hoàn thiện