GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xin giới thiệu tập sách “GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC”, hi vọng sẽ giúp độc giả thấy được những yêu cầu cần thiết của công cuộc xây dựng và phát triển nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hiện nay.

Giữ-gìn-bản-sắc-văn-hóa-các-dân-tộc-việt-nam

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung của cuốn sách bao gồm ba phần chính sau:

Phần thứ nhất.Một số vấn đề lí luận về bản sắc văn hóa dân tộc (Nêu những quan điểm về bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những suy nghĩ trong việc kế thừa, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới);

Phần thứ hai. Giữ gìn bản sắc băn hóa dân tộc (Nêu những quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề ra những biện pháp để giữ gìn văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay);

Phần thứ ba. Những giá trị văn hóa cần phải giữ gìn (Đi vào giới thiệu cụ thể các phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và các giá trị nghệ thuật trong nền văn hóa Việt Nam cần được phát huy, lưu giữ. Từ đó, đưa ra một số biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc ta).

Nội dung cuốn sách trình bày một cách đầy đủ và chi tiết những giá trị văn hóa của dân tộc ta. Trên cơ sở từ khái quát đến cụ thể những giá trị văn hóa của dân tộc, cuốn sách như một bức tranh văn hóa đầy đủ, mà ở đó, mỗi giá trị văn hóa