QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH – THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH – THẨM ĐỊNH

VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT
(Áp dụng từ ngày 30/9/2013)

quy dinh chi tiet quan ly chat luong cong trinh

Giá bìa : 335,000đ

Ngày 15/8/2013 Bộ xây dựng đã ban hành một số văn bản về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình như: Thông tư số 13/2013/TT-BXD Về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ thỉ số 13/CT-BGTVT ngày 08/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ xây dựng Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

Nhằm giúp quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH – THẨM ĐỊNH
VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT
(Áp dụng từ ngày 30/9/2013)

Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH CHI TIẾT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Phần 2: QUY ĐỊNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

Phần 3: QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH, QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN MỚI.

Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.

Phần 5: HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC LẬP, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 500 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển