HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước được ban hành vào ngày 9/11/2010 theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN. Hệ thống chuẩn mực này bao gồm 21 chuẩn mực, được chia thành 3 nhóm chuẩn mực bao gồm nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn mực thực hành và nhóm chuẩn mực báo cáo. Tuy nhiên, để đáp ứng với yêu cầu phát triển, hoàn thiện phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán theo chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, ngày 07/05/2014, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN về chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thay thế các chuẩn mực số 01, 02, 03, 04, 05 và 06 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ Kiểm toán Nhà nước bắt đầu áp dụng 16 chuẩn mực Kiểm toán từ ngày 20/6/2014.

he thong chuan muc ke toan nha nuoc

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ Kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời quy định mới nhất của Nhà nước về Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước; quy trình thanh tra, kiểm toán; lập, phân bổ dự toán ngân sách; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014
VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước năm 2014;
Phần thứ hai. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ kiểm toán trong hoạt động và quan hệ xã hội;
Phần thứ ba Hướng dẫn lập dự toán thu – chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014;
Phần thứ tư. Quy chế kiểm soát chất lượng và kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2014;
Phần thứ năm. Quy trình thanh tra, kiểm toán các chương trình mục tiêu, chuyên đề, dự án đầu tư;
Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý tài chính công tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;
Phần thứ bảy. Các chính sách mới nhất về điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ kiểm toán nhà nước.
Sách dày 450 trang, khổ 20×28
Giá bìa 335.000 đồng/cuốn
Trân trọng giới thiệu!