HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần II. Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;

 

he thong muc luc ngan sach nha nuoc

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Phần III. Quy định mới về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới nhất về lập dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới về mã số của các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Phần VI. Quy định mới về ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước;

Phần VII. Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2014.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 444 trang, Giá bìa: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014.

Nhằm hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách, tăng cường trách nhiệm ngân sách của Bộ Tài chính cũng như xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp hiệu quả trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Ngày 12/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc. Theo đó, tùy theo yêu cầu quản lý và nội dung sử dụng kinh phí, các loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức, cá nhân mở tại KBNN được phân loại cụ thể theo các tài khoản sau: tài khoản dự toán; tài khoản tiền gửi; tài khoản có tính chất tiền gửi. Và thông tư cũng quy định 8 đối tượng được đăng ký sử dụng tài khoản: các đơn vị, tổ chức sử dụng NSNN và các đơn vị, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; các tổ chức ngân sách; các đơn vị chủ đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) thuộc ngân sách các cấp…

 

che do kt ngan sach nha nuoc

Giá bìa : 335,000đ

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ khác cũng đã ban hành các quy định liên quan như: TT số 54/2014/TT-BTC ngày 24-4-2014 hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước; TT số 32/2014/TT-BTC ngày 11-3-2014 sửa đổi quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Thương mại; TT số 180/2013/TT-BTC ngày 02-12-2013 quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước; VBHN số 16/VBHN-BTC ngày 4-11-2013 về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; TT số 180/2013/TT-BTC ngày 02-12-2013 quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước; TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)…
Để giúp các kế toán trưởng và cán bộ phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước kịp thời nắm bắt các quy định mới trên; Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau:
Phần I. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;
Phần II. Thủ tục đăng ký, kê khai cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;
Phần III. Chế độ kế toán áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);
Phần IV. Quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sach và cơ chế quản lý tài chính của Kho bạc;
Phần V. Quy chế tạm ứng vốn và chế độ kiểm soát, thanh toán khoản thu, chi ngân sách qua Kho bạc;
Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước